BDAR ĮGYVENDINIMO PASLAUGOS

2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojęs Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – toliau BDAR/GDPR) revoliucingai vertintinas tik baudų už asmens duomenų apsaugą reglamentavimo srityje. Šis reglamentas detalizavo ir ligi šiol galiojusią tvarką, kokie asmens duomenys ir kokiais tikslais gali būti tvarkomi bei detaliau numatė duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką. Taip pat, jame numatytos baudos už pažeidimus siekia 20 000 000 eurų, kai kuriose ES valstybėse jau paskirtos šimtatūkstantinės baudos.

Mūsų tikslas – užtikrinti, kad jūs galėtumėte rinkti ir tvarkyti tuos asmens duomenis, kurių reikia jūsų įmonės veikloje.

Rinkoje sklando daug mitų apie tai, kas galima ir ko negalima pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR arba angliškai – GDPR). Mūsų klientai jau žino, kad asmens duomenis jie gali tvarkyti, ir žino, kaip tai daryti tinkamai.

BENDROJO DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTO ĮGYVENDINIMO PASLAUGOS

Teikiame visas su BDAR įgyvendinimu ir vykdymu susijusias paslaugas – parengiame visus jūsų įmonės veikloje reikalingus dokumentus, konsultuojame ir apmokome jūsų darbuotojus bei partnerius. Turime daug praktikos skirtinguose sektoriuose, tokiuose kaip gamyba, prekyba, sveikatos apsauga, turizmo sektorius, logistika ir kt. Priklausomai nuo įmonės veiklos jums gali būti aktualios skirtingos paslaugos, todėl pasirinkite jums aktualias paslaugas pagal įmonės veiklą čia.

KĄ TURĖTUMĖTE ATLIKTI, KAD ATITIKTUMĖTE BDAR (GDPR) ?

  • Atlikti tvarkomų asmens duomenų auditą

  • Nustatyti rizikas ir jas įvertinti

  • Inicijuoti procesus, kurie užtikrintų asmens duomenų tvarkymo saugumą, teisėtumą

  • Paruošti dokumentus, kuriuose būtų aprašytos asmens duomenų tvarkymo procedūros, procesai

  • Informuoti duomenų subjektus apie jų asmens duomenų tvarkymą, kaip tai nurodyta BDAR (GDPR) 13, 14 ir 21 straipsniuose

  • Paskirti už duomenų apsaugą atsakingą asmenį arba BDAR numatytais atvejais – duomenų apsaugos pareigūną, kuris užtikrintų asmens duomenų apsaugą įmonėje

  • BDAR (GDPR) nurodytais atvejais, atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą

  • Inicijuoti ir organizuoti darbuotojų mokymus

GAUKITE PASIŪLYMĄ SAVO ĮMONEI